VEDTÆGTER

FOR

DcH BJERRINGBRO Bjerringbro civile Hundeførerforening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 Foreningens navn er Bjerringbro civile Hundeførerforening (i daglig tale: DcH-Bjerringbro). Dens hjemsted er i Viborg Kommune, med træningsplads og klubhus på adressen: Borrevej 46, 8850 Bjerringbro. Foreningens postadresse er altid formandens. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

 

§ 2 Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

For at nå disse mål skal foreningen:

1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.

2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.

3. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.

4. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børn og unges omgang med og forståelse for hunden.

5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.

6. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.

7. Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.

8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§ 3 Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling. Nye medlemmer betaler et indskud, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til Kreds 3 samt til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, betales der kun for ét medlemskab til Landsforeningen og kredsen. Hvis medlemsskabet i den betalende forening ophører, bortfalder den træningsmæssige tilknytning til de øvrige lokalforeninger også. Medlemmer, der overføres fra en anden forening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke evt. træningsgebyr.

Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer. Foreningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen.

 

§ 4 Kontingent, træningsgebyr/indskud for foreningens medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge. Ingen udover trænere, udvalgsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer og æresmedlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale kontingent, der dækker omkostninger ved medlemskabet og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Kontingent til landsforeningen og kreds medregnes kun til grundkontingent i den lokalforening, hvor medlemmet er hovedmedlem. Medlemmer, der ikke inden 10. januar har betalt kontingent skal slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§ 5 Generalforsamlingen afholdes hvert år i november måned. Generalforsamlingen behandler følgende sager:

1. Valg af dirigent

2. Beretning af foreningens formand

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer

4. Fastlæggelse af kontingent (Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge)

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem i lige år.

7. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af 2 bilagskontrollanter

10. Valg af 1 bilagskontrollant-suppleant

11. Eventuelt

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.

§ 6 Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden, senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH`s sekretariat.

§ 7 Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Ikke-tilstedeværende medlemmer kan afgive stemme ved hjælp af en skriftlig fuldmagt til et fremmødt medlem. ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem.

§ 8 Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31. januar. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt til alle medlemmer eller i Bjerringbro Avis, eller i medlemsbladet. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden ifølge vedtægterne samt ordlyden af evt. indkomne forslag. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter, at begæring derom er modtaget.Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter, at begæring derom er modtaget.

§ 9 Bestyrelsen består af formand og en kasserer, samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen i henholdsvis lige og ulige år af den ordinære generalforsamling. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år med henholdsvis 2 medlemmer i ulige år og 1 medlem i lige år.

Endvidere vælges der 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 bilagskontrollanter med 1 suppleant. Indtræder suppleanten i bestyrelsen er det gældende for resten af perioden. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter, til repræsentation i hundesagens interesse. Foreningen tegnes af formand, kasserer og sekretær i forening overfor bank og offentlige instanser.

§ 10 Foreningens regnskabsår er fra 1. november til 31. oktober. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen. Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

§ 11 Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddelinger af disse foretages af bestyrelsen. Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH’s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendig kan fastsætte kvalifikationskrav. Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig høre hjemme

§ 12 Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforenings ordensudvalg.

§ 13 Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe, mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital almennyttige og lignende formål i Bjerringbro og omegn. Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.

Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret. Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage. Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsformanden, har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamlingen er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret. I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH`s logo(er)

   ______________________________________________________________________________________________________________________

Vedtaget på ordinær generalforsamling november 2018

Nyheder

Sponsorer